Regulamin Apartamentu-Nosal
ul. Jaszczurówka 21a/41 Zakopane1.Rezerwacja apartamentu może być dokonana telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu na konto 30% zaliczki.

3. Brak wpłaty zaliczki w przeciągu trzech dni powoduje anulację rezerwacji.

4. Pozostałe 70 % kwoty należy wpłacić na konto bankowe lub gotówką u rezydenta, najpóźniej w dniu przyjazdu do apartamentu.

5. Za pobyty poniżej 5 dni lub pobyty weekendowe, w ciągu trzech dni od dnia rezerwacji należy wpłacić 100% kwoty za planowany pobyt.

6. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie.

7. Dokonując anulacji rezerwacji na 21 dni przed terminem przyjazdu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej wcześniej zaliczki.

8. Przy anulacji rezerwacji w terminie poniżej 21 dni przed deklarowanym przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

10. Najemca zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o godzinie przybycia, najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do apartamentu.

11. Najemca otrzymuje klucze oraz pilot do bramy, które zobowiązany jest oddać osobie odpowiedzialnej w dniu wyjazdu.

12. Za zgubienie kluczy do apartamentu Najemca ponosi opłatę w wysokości 200 PLN brutto. W przypadku zgubienia pilota do bramy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN brutto.

13. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki; apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 120 złotych.

14. Do dyspozycji gości oddajemy miejsce parkingowe nr 3.

15. Najemca może korzystać z centrum SPA codziennie w godzinach od 17.00 do 21.00.

16. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

17. W apartamencie nie przewidziano miejsca dla zwierząt.

18. Narty, rowery i inny sprzęt sportowy i turystyczny prosimy pozostawiać w narciarni, która jest przeznaczona do wyłącznej Państwa dyspozycji.

19. Najemca zobowiązuje się do dbałości o powierzone mienie.

20. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

21. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu.

22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Najemcy, mające miejsce w apartamencie, na terenie apartamentowca w narciarni i na miejscu parkingowym.

23. Najemca po przyjeździe do apartamentu wypełnia kartę pobytu i tym samym zawiera z Wynajmującym umowę najmu krótkoterminowego.

24. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w karcie pobytu.

25. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr 96 1160 2202 0000 0003 8804 6315 w Millennium Bank, należące do APN Anna Brzemińska-Czuchaj, ul. Samolotowa 8 m. 99, Warszawa.

26. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.

27.Dane osobowe:
a) Poprzez korzystanie z usług Wynajmującego i dokonanie Wstępnej Rezerwacji Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Wynajmującego, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Miasta Zakopane opłaty miejscowej oraz wystawienia faktur na życzenie Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”)
b) Administratorem danych osobowych jest Anna Brzemińska-Czuchaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „APN” Anna Brzemińska-Czuchaj z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ulicy Samolotowa 8 m. 99.
c) Dane osobowe pozostaną poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.
d) Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.


28.Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację powyższego regulaminu.
29. Postanowienia końcowe:
a) Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemca jest prawo polskie.
b) W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
c) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.


Copyright © 2011 by Apartamenty Nosal . Wszelkie prawa zastrzeżone.